Необходими документи за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел

С промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), влезли в сила на 01.01.2018 г., се въведе законово задължение за всички ЮЛНЦ, регистрирани в съответните окръжни съдилища, да се пререгистрират в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31.12.2020 г.

Какви документи са необходими за пререгистрация на ЮЛНЦ?

Заявление за пререгистрация (по образец), както следва:

 

Приложения към заявлението:

 

 1. Актуален устав/учредителен акт на организацията – заверен препис и копие със заличени данни

2. Декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

3. Изрично писмено пълномощно – когато заявлението се подава от адвокат или от пълномощник с изрично пълномощно

4. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец) – попълва се и се подписва от пълномощника, когато се подава от пълномощник с изрично пълномощно.

 

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет или консултация по конкретен казус и не претендира за изчерпателност.

 

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас на:

Адрес: гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 9, ет. 2, ап. 2

Телефон + 359 2 980 41 90

Мобилен + 359 894 689 475

Електронна поща: office@legera.com