Новите положения при юридическите лица с нестопанска цел

До края на 2017 г. всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), а именно сдруженията и фондациите, се регистрираха в окръжните съдилища по местонахождението на юридическото лице и в регистър БУЛСТАТ, а тези с общественополезна дейност – и в специален регистър към Министерството на правосъдието.

С измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила от 01.01.2018 г., бе променена процедурата по регистрация и вписване на обстоятелства относно сдруженията и фондациите. Регистрирането на сдруженията и фондациите вече се извършва в Регистър към Агенцията по вписвания – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел – наричан за краткост само Регистър.

Регистърът представлява обща електронна база данни, с информация за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ. 
В Регистъра се вписват наименование, седалище и адрес, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи, членове на управителния орган, представляващи и тяхната длъжност, прекратяване, заличаване. 
Всеки може да прави справки в Регистъра свободно и безплатно.

 

Основните нови моменти за ЮЛНЦ след законодателните промени са:

 

 

Тази публикация не представлява правен съвет или консултация по конкретен казус и не претендира за изчерпателност.

 

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас на:

 

Адрес: гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 9, ет. 2, ап. 2

 

Телефон + 359 2 980 41 90

Мобилен + 359 894 689 475

 

Електронна поща: office@legera.com